Ochrana osobých údajov

INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSŤOU C4P, s. r. o.

Vážený účastník pacientskeho vzdelávacieho programu, aby sme Vás mohli zapojiť do vzdelávacieho pacientskeho programu, potrebujeme Vaše osobné údaje. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je našou prioritou. Nižšie uvádzame, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť C4P, s. r. o., so sídlom Žabky 1583/6 • 900 21 Svätý Jur • okres Pezinok • Slovenská republika • IČO: 44 062 427 • DIČ: 2022575907 • DPH: SK2022575907, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 51578/B • e-mail: c4p@c4p.sk • tel. číslo: +421 948 045534 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

2. Aké osobné údaje spracúvame vo vzdelávacích projektoch?

Užívateľ
Aby ste mohli byť zaradený́ do vzdelávacieho pacientskeho programu, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, meno lekára, kontakt na lekára, údaje o zdravotnom stave (nie pri každom programe).

 

 3. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom Vášho zaradenia do vzdelávacieho pacientskeho programu.

 

 4. Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:

 • začiarknutím príslušných okienok na registračnom formulári (prihláške) a podpisom Vášho súhlasu.

 

5. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať:

 • zaslaním oznámenia na e-mail c4p@c4p.sk;
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu Žabky 1583/6, 900 21 Svätý Jur, Slovensko.

 

6. Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše údaje poskytujeme mobilnej edukačnej sestre (ak je súčasťou programu)  za účelom kontaktovania, v prípade označenia Vášho záujmu v prihláške do programu a súhlasu s takouto službou.

 

7. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje sú uchovávané po dobu Vašej účasti v edukačnom programe, resp. počas priebehu vzdelávacieho pacientskeho programu IMUNO-CARE.

 

8. Kam prenášame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje nebudú predmetom prenosu do tretích krajín.

 

9. Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na:

Meno a priezvisko: Miroslav Maliniak,
E-mail: maliniak@c4p.sk,
Tel. č.: +421 948 045 534

 

10. Nie ste spokojný́?

Ak nie ste spokojný́ s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email c4p@c4p.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 

Práva dotknutej osoby

 

1. Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

 

2. Právo na opravu

Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

 

3.Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek.

Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 • už Vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý́ ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov;
 • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet.

 

4. Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak:

 1. nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 2. spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili;
 3. Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 4. namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nadvašimi dôvodmi.

 

5. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

 

6. Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 1. na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 2. z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 3. vytvárania zákazníckeho profilu,
 4. môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

 

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • e-mailom na c4p@c4p.sk
 • písomne na adrese Žabky 1583/6 • 900 21 Svätý́ Jur

Všetkými Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia Vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.